Translate

Thursday, April 30, 2009

சமநிலையான சமூக நீதி..!

rkepiyahd rKjhak; vd;W ,];yhk; miof;fg;gLtJ ntWk; ntw;W thHj;ijfshy; my;y. khwhf mjd; Md;kPf> murpay;> r%f topfhl;Ljy;fs; mj;jidAk; rkj;Jtj;ijNa typAWj;Jfpd;wd.

njhOifapd; nghOJ midtUk; rkkhf xU thpirapy; epd;W ,iwtd; Kd; midtUk; rkk; vd;gijg; gpufldg;gLj;Jfpd;whHfs;. mtH muruhf ,Uf;fyhk;> my;yJ Mz;bahf ,Uf;fyhk;..> mq;Nf ahH Kd;dhy; tUfpd;whHfNsh mtHfNs Kd; thpirf;Fr; nrhe;jf; fhuHfs;. murH tUfpd;whH vd;gjw;fhf guhf;...> guhf;..> vd;w Nfh\q;fs; Koq;fp mq;Nf ,l xJf;fPL nra;ag;gl khl;lhJ.

,];yhj;jpd; ,d;ndhU flikahd Nehd;ig vLj;Jf; nfhs;Nthk;. me;j Nehd;gpy; $l twpatHfSf;F vd;Wk;> trjpahdtHfSf;nfd;Wk; ghFghL fpilahJ. ukshd; khjk; te;J tpl;lhy;> taJ te;j midtUk; Nehd;ig Nehw;whf Ntz;Lk;.

,];yhj;jpd; ,Wjpf; flik vd;wiof;fg;gLk; `[;[pd; nghOJ> me;jf; fphpiafspy; fye;J nfhs;sf; $ba midtUk; ,uz;L Jz;L nts;is cilia kl;LNk mzpa Ntz;Lk;. murH vd;gjw;fhf gl;nlhsp tPRk; gfl;lhil mzpa KbahJ> Kb mzpiaAk; mq;Nf mzpa KbahJ. gytPdd; vd;gjw;fhf vtH Kd;Gk; $dpd; FWfp epw;f Ntz;ba mtrpaKk; mq;F ,Uf;fhJ. ,d;Dk; nrhy;yg; Nghdhy; mq;Nf murH ahH? Mz;b ahH? vd;w ghFgLj;jpg; ghHf;fNt ,ayhJ.

,];yhk; ,e;j rkj;Jtj;ij Md;kPfr; rlq;Ffspy; kl;Lky;y> me;jf; nfhs;ifiag; gpd;gw;Wfpd;w kdpjHfSf;F kj;jpapYk; tpijf;f tpUk;Gfpd;wJ. ,];yhkpa rptpy; kw;Wk; fphpkpdy; rl;lq;fis ehk; rw;W cw;W Nehf;fpdhy;> mq;Nf kdpjHfs; midtiuAk;> ,d;Dk; mjpfk; nrhd;dhy; ,];yhkpaf; nfhs;ifia Vw;Wf; nfhs;shj kf;fs; kj;jpapYk; $l rj;jpak; kw;Wk; ePjpapd; mbg;gilapNyNa epahaj;ij toq;f Ntz;Lk; vd;W cWjpahff; $Wfpd;wJ. ,];yhkpa rl;lj;jpd; mbg;gil Nehf;fNk kf;fSf;F NeHikahd ePjpia toq;f Ntz;Lk; vd;gNjahFk;. kf;fSf;F mePjp ,iof;fg;gLtijj; jLj;J> mlf;fg;gl;l xLf;fg;gl;l kf;fs; midtUk; rl;lj;jpd; epoypy; mgak; Njlf; $batHfshfTk;> rl;lk; mtHfSila mr;rj;ijg; Nghf;fp mgak; mspf;ff; $ba ,lkhfTk; jpfo Ntz;Lk;. ,];yhkpa fphpkpdy; rl;lq;fis Ma;T nra;Njhnkd;why;> rl;lj;jpd; Kd; midtiuAk; rkkhf elj;jg;gl;L> rl;lj;ij kPWgtHfis jz;lidapd; gpbf;Fs; nfhz;L tug;gl;lJ. nfhiyf;Fk; nfhiyAk;> jpUl;Lf; Fw;wj;jpw;F mjw;F Vw;w jz;lidAk;> ,d;Dk; rl;lj;jpid mtH ve;jsT kPwpdhH vd;gjw;F Vw;whw; Nghy rl;lk; nray;gl;L jz;lidia toq;fpaJ. nfhiyiar; nra;jtH fy;tpkhdhfNth my;yJ kpfg; gpugykhd eguhfNth my;yJ ghkudhfNth ,Ue;jhYk;> mtHfsJ kjpg;ig itj;J mtHfs; vil Nghl;Lg; ghHf;fhJ> mtHfs; nra;j Fw;wj;jpd; mbg;gilia itj;Nj jPHg;G toq;Fk;gb ,];yhkpa rl;lq;fs; VTfpd;wd.

Rje;jpuKilatDf;Fr; Rje;jpuKilatd;; mbikf;F mbik> ngz;Zf;Fg; ngz; (2:178)

,];yhj;jpd; cd;djk;

,];yhkpar; rl;lq;fs; ,d;iwa cyfj;jpy; cs;s midj;Jr; rl;lq;fisAk; tplr; rpwe;jJ> rpwg;G tha;e;jJ> kjpg;G kpf;fJ. Vnddpy;> epwk;> ,dk;> Fyk;> gjtp> gl;lk; vd;w vijAk; nfhz;L mtHfs; nra;j Fw;wj;jpw;fhd jz;lidiaj; jPHkhdpf;fhjJNtahFk;. khwhf> cyf khe;jHfs; midtUk; Mjk; (miy) vd;w Mjp gpjhtpd; kf;fs; vd;w mbg;gilapNyNa> cyf kf;fis rl;lj;jpd; Kd; rkkhf epWj;Jfpd;wJ. jpUkiwf; FHMd; gpufldg;gLj;Jfpd;wJ :

epr;rakhf> ehk; MjKila re;jjpiaf; fz;zpag;gLj;jpNdhk;; (17:70)

,iwtd; toq;fpapUf;fpd;w Nkw;fz;l me;jf; fz;zpak; vd;gJ> cyf khe;jH midtUf;Fk; nghJthdJ> mtHfs; ve;j ,dj;jpy; ,Ue;jhYk;> Fyj;jpy; ,Ue;jhYk;> my;yJ nfhs;ifapy; ,Ue;jhYk; rhpNa> cyf khe;jHfs; midtUk; ,iwtdJ mbikfs;> ,d;Dk; mtHfs; Mjk; (miy) vd;w Mjp kdpjhpd; gps;isfs;> ,e;j mbg;gilapy; midtUk; rkkhd tha;g;igg; ngw;wtHfs;. ,e;j cyfj;jpd; tsq;fs; midtUf;Fk; nghJthdJ> mjidg; NghyNt ePjpAk; nghJthdNj. ,e;j mbg;gilapy; ,];yhkpa Ml;rp KiwahdJ ghugl;rkw;w ePjpia kf;fs; midtUf;Fk; fpilf;fr; nra;tjw;Fz;lhd topKiwfis cWjpg;gLj;Jtjw;fhd gzpfis kf;fSf;Fr; nra;a Ntz;Lk; vd;gJ mjd; jhHkPff; flikahFk;. ,d;Dk; mUl;nfhilfSk;> jz;lidfSk; ,iwtdpd; mjpfhuj;jpy; cs;sdNt jtpu> kf;fspd; ntspj;Njhw;wj;ij itj;J ,tH mUl;nfhilf;F chpatH vd;Nwh> my;yJ jz;lidf;F chpatH vd;Nwh vtuhYk; jPHkhdpf;f ,ayhJ. mtuJ vz;zKk; nraYNk ntFkjpfisNah my;yJ jz;lidfisNah jPHkhdpf;Fk;.

,iwj;J}jH (]y;) mtHfs; $wpdhHfs; :

epr;rakhf> my;yh`; cq;fsJ Njhw;wq;fisg; ghHg;gjpy;iy> cq;fis cs;sq;fisj; jhd; ghHf;fpd;whd;. (K];ypk;)

ntFkjpfSk; ,d;Dk; jz;lidfSk; mtHfsJ Nehf;fj;ijg; nghWj;jNj. ,iwj;J}jH (]y;) mtHfspd; mUs;nkhopfs; ,t;thW ,jid ,ak;Gfpd;wd :

midj;Jr; nray;fSk; mtutH vz;zj;ijg; nghWj;jNj> ,d;Dk; vij vz;zpdhNuh mjw;fhd (ntFkjpahd)ijg; ngw;Wf; nfhs;thH. (`jP];)

xUtH vij ehbr; nra;jhNuh mjw;fhd ew;$yp toq;fg;gLk;. me;jr; nraiy ,iwtd; mq;fPfhpf;fpd;whd;> mjw;fhd ntFkjpiaAk; mtd; jd; mbahDf;F toq;Ffpd;whd;> ,d;Dk; mtd; nra;j nraypd; Nehf;fj;ij kl;LNk ghHf;fg;gLNk xopa> mjd; nghUshjhu tpisTfs; ghHf;fg;gl khl;lhJ. ,iwtd; jd; jpUkiwapy; $Wfpd;whd; :

,d;Dk; cq;fs; ,iwtid tzq;Fq;fs;; NkYk;; ePq;fs; ntw;wp ngUk; nghUl;L> ed;ikNa nra;Aq;fs;. (22:77)

nra;af; $ba nray;fs; ahTk; gilj;jtdJ md;igg; ngWtij kl;LNk Nehf;fkhff; nfhs;s Ntz;Lk;> jtpu mjpy; cyf Mjhaq;fs; fye;J tpLnkd;why;> nra;ag;gLk; nray;fSf;fhd $ypia gilj;jtdplk; vjpHghHf;f ,ayhJ. Mf> gilj;jtidg; gw;wpa cs;sr;rkpd;wp nra;ag;gLk; nray;fs; tPzhditNa.

,d;iwa Md;kPf cyfj;ij vLj;Jf; nfhs;SNthk;. ,iwtdJ mr;rj;Jld;> mtd; ek;ikf; fz;fhzpf;fpd;wtdhf ,Uf;fpd;whd; vd;w gaj;Jld; $ba Md;kPfr; nray;ghLfs; ve;j khHf;fj;jpy;> kjj;jpy; filgpbf;fg;gLfpd;wd vd;gijr; rw;W Nehf;FtJ rhyr; rpwe;jJ. me;j cs;sr;rj;Jld; $ba tho;f;ifia tho;tjw;F topfhl;lf; $ba tho;f;if kl;LNk ,d;iwf;F ,e;j cyfj;ijg; gpbj;J Ml;lf; $ba midj;Jg; gpur;idfSf;Fk; jPHT nrhy;yf; $baJ.

tpgr;rhukhf ,Uf;fhyhk;> Nkhrbahf ,Uf;fyhk;> jpUl;L> nfhiy> nfhs;is> yQ;rk;> tujl;riz> rpRf; nfhiy> tl;b> nghUshjhu Nkhrbfs;> ngz;fs; ghypay; gyhj;fhuq;fs; Nghd;w r%fj;ijAk; Njrj;ijAk; thl;Lk; mj;jid Neha;fSf;Fk; Kjy; fhuzk;> ,iwtidg; gw;wpa mr;rkpd;ikNa. ,j;jifa jtWfspy; rhkhd;adhf ,Ug;gpDk; rhpNa my;yJ Md;kPfj;jpy; jpisj;jpUg;gtHfshf ,Ug;gpDk; rhpNa..> jd;id xUtd; fz;fhzpj;Jf; nfhz;bUf;fpd;whd;> mtid ve;jtpjj;jpYk; jtpHe;J kiwe;J ek;khy; tho ,ayhJ> ehk; nra;af; $ba nray;fs; midj;jpw;Fk; xU ehs; Nfs;tp fzf;F cz;L> mjw;Fj; jPHg;G cz;L> jz;lid cz;L> ntFkjp cz;L vd;W rpe;jpg;ghdhfpy;> Nkw;fz;l jtWfs; jtpHe;J nfhs;sg;gLk;> Fiwe;jJ Fiwe;jhtJ NghFk;.

Mdhy;> r%fj;jpy; ,d;iwf;F fhzg;gLfpd;w ,e;j ,iwtidg; gw;wp njsptpd;ikAk;> mr;rkpd;ikAk;> ,d;Dk; mjDld; $ba Nfhl;ghl;L tWikAk; $l Md;kPfj;jpy; fhzg;gLtjhy;> Nkw;fz;l jtWfisf; fisa Kbahky; rKjhak; jpzwpf; nfhz;bUf;fpd;wJ> mJ kl;Lky;y Md;kPfj;jpw;F topfhl;l te;jtHfshy; $l ,e;j jtwpypUe;J jtpHe;J tho ,aytpy;iy vd;Dk; nghOJ> mtHfs; fhl;l te;j Md;kPfKk; $l re;Njfj;jpw;F ,lkhfpg; Ngha; tpLfpd;wJ.

jdpkdpjHfs; kl;Lky;y> If;fpa ehLfs; rig Nghd;w mur mikg;Gfs; $l kf;fsplk; rkePjpia epiyehl;Ltjpy; jLkhwpj; jhd; epw;fpd;wd. Mg;fhd;> #lhd;> tlnfhhpah> vd;W %d;whk; cyf ehLfs; kPJ ty;yuRfs; nra;J tUk; mlhtbj;jdq;fisj; jl;bf; Nfl;f Kbahky;> %d;whk; cyf ehLfSf;F ePjpiag; ngw;Wj; ju ,ayhky; jLkhwpf; nfhz;bUg;gij ehk; ghHj;J tUfpd;Nwhk;.

gpuQ;Rg; Gul;rp vd;W nrhd;dhHfs;. njhopyhsHfSf;Fk;> rKjhaq;fSf;Fk; rhp rkkhd tha;g;GfisAk;> Rje;jpuj;ijAk;> Rgpl;rj;ijAk; ngw;Wj; je;J tpLk; vd;whHfs;> Mdhy; mit ahTk; me;jg; Gul;rp ele;j ehl;by; $l Nfs;tpf; Fwpahfj; jhd; ,d;wsTk; ,Ue;J tUfpd;wd. kjr; rpWghd;ikapdHfs; eRf;fg;gLfpd;whHfs;> mtHfsJ milahsq;fs; mopf;fg;gLfpd;wd> gpd;dH vq;Nf rkj;Jtk; Ngzg;gLtJ?

fly; khHf;fkhf mnkhpf;fhtpy; EioAk; vtUk; epA+ahHf; flw;fiuapy; epWtg;gl;Ls;s kpfg; nghpa Rje;jpu Njtpapd; rpiyiaf; fhzhky; ,Uf;f KbahJ. Rje;jpuj;jpw;Fk;> Rgpl;rj;jpw;Fk; ehq;fs; jhd; fhtyhspfs; vd;W ,jd; %yk; khHjl;Lk; mnkhpf;fh> mjd; ntspAwf; nfhs;if ahTk; Vida Njrq;fis mlf;FKiwf;F cs;shf;FtjpNyNa Fwpahf ,Ue;J nfhz;bUg;gijf; fhzyhk;.

,e;j mlf;FKiwfSk;> ml;^opaq;fSk; ,];yhk; Ml;rp nra;j fhyj;jpy; ele;jjh? ,y;iy vd;Nw gjpy; fpilf;Fk;. mjd; nfhs;ifia Vw;Wf; nfhz;l my;yJ Vw;Wf; nfhs;shj mj;jid rKjhaq;fSf;Fk; rkePjp toq;fg;gl;lJ. ,];yhj;jpd; ,e;j cd;dj nfhs;ifia tuyhw;wpd; gf;fq;fspy; fha;e;j tLf;fshf ,y;yhky;> gRikahff; fhzg;gLtijf; fhz KbAk;.

 

Kjy; rhl;rpak;

,d;iwa ,e;jpahtpy; rhjpa mlf;FKiwfis r%f ehfhPfq;fs; Kd;Ndwpa ,d;iwa fhyj;jpYk; fhz Kbfpd;wJ. ,ul;ilf; Ftis Kiw Kjy;> jhkpuguzp Mw;Wg; gLnfhiy> fhty; epiyaq;fspy; jypj; fspd; thapy; kyj;ijj; jpzpj;jy;> rpWePH fopj;jy;> jypj; njUf;fspy; Nfhapy; NjHfs; Xl kWg;gJ vd;W muR mYtyfq;fs; Kjy; Md;kPfr; rhtb tiuf;Fk; rhjpag; ghFghl;by; Cwpf; nfhz;bUf;Fk; ,e;jpahtpy;> rhjp> rkakw;w xNu kdpj rKjhaj;ijf; nfhz;l r%fj;ijf; fl;baikg;gjw;F> ,];yhj;ij tpl;lhy; NtnwhU khHf;fk; fpilahJ. ,j;jifa rhjpg; ghFghl;il 1425 tUlq;fSf;F Kd;Ng ,];yhk; Kw;whf NtuWj;Jf; fhl;baJ.

mG+jH my; fp/ghhp ,tH xU kf;fhtpy; tho;e;J nfhz;bUe;j md;iwa caH Fyq;fspy; xd;iwr; NrHe;jtH. RUq;fr; nrhd;dhy;> ,d;iwf;F ,e;jpahtpy; gpuhzkHfs; vg;gb jq;fis caHFbg; ngUkf;fshf $wpf; nfhz;L ngUikg;gl;Lf; nfhz;bUf;fpd;whHfNsh mg;gbahdnjhU Fyf; nfsutj;jpy; Cwpj; jpisj;jtH. ,d;ndhUtH gpyhy; - fhfj;ijg; Nghy fWj;j epwKila> cjLfs; jbj;j> mlHe;j RUs; RUshd jiyKbfisf; nfhz;l Mg;hpf;f mbikahd gpyhy; - RUq;fr; nrhd;dhy; ,d;iwa ,e;jpahtpy; thOk; filr; rhjpapy; gpwe;j mbik tk;rj;ijr; NrHe;jtH.

,UtUf;Fk; tha;j;jfuhW Kw;wp Kbtpy;> jdJ Fyg;ngUik jiyf;Nfw gpyhiyg; ghHj;J 'fhfj;jpd; (fWg;gpapd;) kfNd" vd;w nghUs;gLk;gb mG+jH my; fpghhp vd;w caHFb kfd; $wp tpLfpd;whH.

jd;id fWg;gpapd; kfd; vd;W mG+jH my; fp/ghhp mtHfs; jpl;bg; Ngrpaij gpyhy; mtHfs; ,iwj; J}jH (]y;) mtHfsplk; GfhH njhptpj;J tpLfpd;whHfs;.

mG+jH my; fpghhp mtHfis mioj;j ,iwj;J}jH (]y;) mtHfs;> ele;j tpguq;fs; ahTk; cz;ik vd;gij mwpe;J nfhz;L> mG+jH mtHfNs..! ,d;Dk; ePq;fs; mwpahikf; fhyg; gof;f tof;fq;fspypUe;J ntspNa tutpy;iy> mjd; vr;rq;fs; ,d;Dk; cq;fsplk; xl;bf; nfhz;bUf;fpd;wd vd;whHfs;. mwpahikf;fhyg; gof;f tof;fkh..? mJ vd;d vd;W kz;iliag; Nghl;Lf; File;J nfhz;bUe;j mG+jH mtHfSf;F..> jhd; gpyhiyg; ghHj;Jr; nrhd;d thHj;ijfs; ,d ,opitr; NrHe;jJ vd;gijg; Ghpe;J nfhz;l khj;jpuj;jpy;> jiuapy; gLj;Jf; nfhz;L Kfj;ij kz; kPJ itj;Jf; nfhz;L> gpyhiyg; ghHj;J..> rNfhjuH gpyhy; mtHfNs..> vdJ Nfhj;jpur; nrUf;F vd;id tpl;Lg; NghFk; tiuf;Fk; vd; fd;dj;jpd; kPJ cq;fsJ ghjj;ij itj;J kpjpj;J vdf;Fj; jz;lid jhUq;fs; vd;W $wpdhHfs;. ,jd; %yk; ehd; nra;j ghtj;jpw;Fg; gpuhar;rpj;jk; Njbf; nfhs;s Ntz;Lk;. ehis capH nfhLj;J vOg;gg;gLk; ehspy; ,d ,opTf;F cuk; Nghl;ltHfspd; kj;jpapy; my;yhky;> r%f ePjpiag; NgzpatHfs; kj;jpapy; ehd; vOg;gg;gl Ntz;Lk; vd;W mtHfs; fUjp mt;thW gpyhiyf; Nfl;Lf; nfhz;lhHfs;.

,JNt> ,];yhk; fhl;bj; je;j ,d xopg;Gf; nfhs;ifj; jj;Jtk;. kdpjHfs; mtHfs; fWg;ghf ,Uf;fyhk;> my;yJ rptg;ghf ,Uf;fyhk;. mJty;y mq;F gpur;id> ahH ,iwar;rKilatHfshf ,Uf;fpd;whHfs; vd;gNj caH gz;gpw;Fhpa milahsq;fshFk;. ,e;j mstPLfis ve;j rKjhak; gpd;gw;Wfpd;wNjh> me;j rKjhak; eLepiyr; rKjhakhf ,Uf;Fk;. mq;F ,d ,opT ghuhl;lg;glhJ. ,d Nkhjy;fs; ,Uf;fhJ. mq;F mikjp epyTk;. Rgpl;rk; epyTk;. cyfj;jpy; ve;j %iyapYk; NjbAk; fpilf;fg; ngwhj me;j mikjpAk;> Rgpl;rKNk ,d;iwa cyfj;jpd; Njitahf ,Uf;fpd;wJ. mJ ,];yhj;jplk; kl;LNk ,Uf;fpd;wJ vd;gij cWjpahfr; nrhy;y KbAk;.

,uz;lhtJ rhl;rpak;

rl;lq;fspd; Ml;rp vd;gJ rpy egHfSf;F tise;J nfhLf;fg;gl Ntz;Lk; vd;W $wg;gLfpd;wJ. mjw;F epahaKk; fw;gpf;fg;gLfpd;wJ. mjw;fhf Njrk; KOtJk; Nghuhl;lk; elj;jg;gLfpd;wJ.

mtH ahH vd;W njhpAkh? Md;kPfj; jiytH..! mtH kPJ vt;thW tof;Fj; njhlu KbAk;. mJ vq;fsJ ek;gpf;ifapd; kPJ njhLf;fpd;w NghuhFk;> ,e;jg; Nghiu ehq;fs; re;jpf;Fk; tpjj;jpy; re;jpg;Nghk;> vq;fSf;Fk; MAjq;fs; vq;Nf tpw;fpd;wJ vd;gJ njhpAk; vd;W $Wtijg; ghHf;fpd;Nwhk;. Mdhy;> 1425 tUlq;fSf;F Kd;dhy; tho;e;jnjhU jiytH fhl;bj; je;j newpKiwapy; ,it vy;yhk; nry;yf;fhRfs;> ,e;j thjq;fis NtuWj;Jg; NghlNt ehd; te;jpUf;fpd;Nwd;> ,Ug;gtDf;F xU rl;lKk; ,y;yhjhDf;F xU rl;lKk; vd;w epiyiaj; jtpL nghbahf;fplNt te;Js;Nsd; vd;W mtH #Siuj;jhH. mJ kl;Lky;y mjid jd; tho;tpy; epiwNtw;wpAk; fhl;bdhH.

,iwj;J}jH (]y;) mtHfsJ fhyj;jpy; gdP kf;#kp vd;w caH Fyj;ijr; NrHe;jnjhU ngz;kzp jpUb tpLfpd;whs;. mtH Fw;wk; rhl;lg;gl;l epiyapy; ,iwj;J}jH (]y;) mtHfspd; Kd;dpiyapy; nfhz;L tug;gl;lhs;. mtSf;F ,];yhkpa \hPmj; rl;lj;jpd; mbg;gilapy; jz;lid toq;f KbntLf;fg;gl;lJ. mts; kPJ jz;lid epiwNtw;wp tplg;gLkhdhy;> mJ gdP kf;#kp Fyj;jpw;Nf kpfg; ngUk; ,og;ghfTk;> mtHfsJ Fyg; ngUikia Fop Njhz;bg; Gijg;gjw;Fk;> nfsutk; nfl;Lg; Ngha; tpLNk vd;Wk; mtHfs; gijgijj;jhHfs;. vdNt> me;jj; jz;lidia vg;ghL gl;lhfpYk; uj;Jr; nra;J tpl Ntz;Lk; vd;W Jbj;jhHfs;. FWf;F topfisj; Njbg; Gwg;gl;lhHfs;. mjw;F ghpe;Jiu nra;jtw;fhfntd;W xUtiuj; Njbg; gpbj;jhHfs;.

c]hkh gpd; i]j; (uyp)..> ,tH ,iwj;J}jH (]y;) mtHfspd; gphpj;jpw;Fhpa tsHg;G kfdhthH. ,tiuf; nfhz;L ehk; ghpe;Jiu nra;ar; nrhd;dhy;> epr;rakhf ,iwj;J}jH (]y;) mtHfshy; kWf;f KbahJ vd;W ek;gpf;if nfhz;lhHfs;. vdNt> ,e;j tp\aj;jpy; c]hkhNt ePq;fs; vq;fSf;F cjt Ntz;Lk; vd;W gdP kf;#kp Fyj;jtHfs; c]hkh mtHfisf; Nfl;Lf; nfhz;lhHfs;.

c]hkh (uyp) mtHfs; ,iwj;J}jH (]y;) mtHfsplk; nrd;W ghpe;JiuAk; nra;jhHfs;. Mdhy; ele;jJ vd;d?..! ,J jhd; tuyhw;wpy; jlk; gjpj;J epw;fpd;w rkePjp..! mJ jj;Jtky;y> tho;f;if..! tho;e;J fhl;ba tho;tpay; eilKiw..! ,];yhk; xd;Wk; rdhjhdr; rl;lky;y vd;W mg;nghOJ ,iwj;J}jH (]y;) mtHfs; ep&gpj;jhHfs;.

ghpe;Jiuf;f te;j c]hkh (uyp) mtHfisg; ghHj;J> '',iwtd; tiuaWj;Jj; je;jpUf;Fk; rl;lq;fs; NghjhJ vd;wh ePq;fs; ghpe;Jiuf;f te;jpUf;fpd;wPHfs;? c]hkhNt..!?

gpd;dH> jdJ NjhoHfs; midtiuAk; xd;W $l;ba ,iwj;J}jH (]y;) mtHfs;..! ''cq;fSf;F Kd;dpUe;jtHfs; ,jd; fhuzkhfNt mopf;fg;gl;lhHfs;> mtHfs; ,J Nghd;w Fw;wq;fspy; Fw;wk; ep&gpf;fg;gl;ltHfSf;F ,ilNa ghFghL fhl;bdhHfs;> ,Ug;gtDf;F xU ePjp> ,y;yhjtDf;F xUePjp..! Ml;rpahsDf;F xU ePjp> FbahdtDf;F xU ePjp..! vd;W ePjp toq;Ftjpy; ghFghL fhl;bajd; fhuzkhfNt mtHfs; NtuWf;fg;gl;lhHfs;> mopf;fg;gl;lhHfs; vd;W $wpdhHfs;.

'',iwtd; kPJ rj;jpakhf..! vdJ kfs; /ghj;jpkhNt ,e;jf; Fw;wj;ijr; nra;jpUg;gpDk;> mtsJ fuj;ijAk; ehd; Jz;bj;jpUg;Ngd;"" vd;W #Siuj;jhHfs;.

,Jtd;Nwh rkePjp> ,d;iwf;F rl;lk; ve;j epiyapy; cs;sJ. mjid vjpHg;gtHfs; jPtputhjpfs; vd;Wk; gj;jphpf;if Kjy; Nkilfs; tiuf;Fk; Koq;fg;gLfpd;wJ.

jypj; r%fj;ijr; NrHe;j Nfhkjp vd;w kUj;JtH ghypay; ,r;irf;F cl;glhjjd; fhuzkhf> mtH tpjit vd;W njhpe;Jk; gy;NtW CHfSf;F Jiw mikr;ruhy; ge;jhlg;gLfpd;whH. eltbf;if Nfhhp ePjpkd;w thapy; jl;bdhYk;> mikr;rH vd;w fhuzj;jhy; mjpfhuk; tise;J nfhLf;fpd;wJ> eltbf;if VJkpd;wp rl;lk; J}q;fpf; nfhz;bUf;fpd;wJ.

mJ Vd;..! caH Fyg; gpwg;G..!? rl;lj;jpd; Kd; epWj;jg;gLtNj jtW vd;fpwJ..!?

gpwg;gpd; mbg;gilapy; rl;lk; jd;id tise;J nfhLf;fhJ vd;W $wpathpd; nfhs;if rpwe;jjh? my;yJ gpwg;gpd; mbg;gilapy; rl;lk; nray;gl Ntz;Lk; vd;w nfhs;if rpwe;jjh? neQ;rpy; ifia itj;Jr; nrhy;Yq;fs;> rj;jpaj;jpw;Fr; rhd;W gfHe;J tpLq;fs;..!

 

%d;whtJ rhl;rpak;

if]; gpd; Kjjpa;ah> ,tH xU eatQ;rfH. ,];yhj;ij Vw;Wf; nfhz;ljhf gpwUf;Ff; fhl;bf; nfhz;L> gpwH fhzhj NghJ> ,];yhj;jpw;F vjpuhd nray;fspy; ]y;khd; my; /ghH]p (,tH xU ghurPf ehl;ilr; NrHe;j egpj;NjhoH)> Ri`g; my; &kp (,tH xU Nuhk Njrj;ijr; NrHe;j egpj;NjhoH)> kw;Wk; gpyhy; `g\p (,tH xU vj;jpNahg;gpahitr; NrHe;j fWg;gpdj;jtH) MfpNahH FOkpapUe;j ,lj;jpw;F te;jhH. kjPdhtpy; cs;s kpfg; ngUk; Fyj;jtHfshd mt;]; kw;Wk; f];u[; Fyj;jtHfs; ,e;j kdpjUf;F vd;W ,iwj;J}jH (]y;) mtHfisf; fhl;b> jq;fsJ cjtpfisAk;> NritfisAk; toq;fp tUfpd;whHfs;> Mdhy; ,e;jr; Nritiag; ngw;Wf; nfhs;tjw;F ,tHfSf;F vd;d mUfij ,Uf;fpd;wJ vd;W vdf;Fj; njhpatpy;iy vd;W mq;F cl;fhHe;jpUe;j me;j %d;W NgiuAk; Rl;bf; fhl;bdhH.

,jidr; nrtpkLj;J tpl;l KMj; ,g;D [gy; (uyp) vd;w egpj;NjhoH> if]; mtHfsJ fOj;Jr; rl;iliag; gw;wpg; gpbj;jtuhf> mtiu Neubahf ,iwj;J}jH(]y;) mtHfsplk; ,Oj;Jr; nrd;W ele;jtw;iw KiwapLfpd;whHfs;.

,jidf; Nfl;l ,iwj;J}jH (]y;) mtHfsJ Kfk; rpte;jJ> jhd; mkHe;jpUe;j Jzpia thwpr; RUl;bf; nfhz;L vOe;j mtHfs;> Neubahfj; jd;Dila gs;spf;Fr; nrd;W kf;fs; midtiuAk; xd;W $l;b> ciu epfo;j;j Muk;gpj;jhHfs;. vd;Dila kf;fNs..! vd;W topj;Jf; $wpa mtHfs;> ''epidtpy; itj;Jf; nfhs;Sq;fs;> cq;fisAk;> ,e;jg; gpugQ;rj;ijg; gilj;J> ghpghypj;J tUgtdhd ,iwtd; xUtNd> cq;fsJ %jhijauhdtUk; (Mjk; (miy)) xUtNu> ,d;Dk; mjidg; Nghy cq;fsJ khHf;fKk; xd;Nw (Xhpiwf; nfhs;if)"" vd;W ciuahw;wpdhHfs;.

me;j if]; nra;j Ntiy vd;d? caH Fbapy; gpwe;j K`k;kJ (]y;) mtHfSf;F kjPdh kf;fs; milf;fyk; je;jpUg;gJ> xUtifapy; Vw;Wf; nfhs;sj;jf;fJ. caHFbg;gpwg;ghy; mjid mDgtpg;gjw;Fk; mtUf;F me;jj; jFjp ,Uf;fpd;wJ. Mdhy;> vq;NfNah gpwe;j> mtHfsJ gpwg;G vd;dntd;Nw mwpahj> ,d;Dk; rw;W fhyk; tiuf;Fk; muhgpa KjiyfSf;F mbikahf ,Ue;j> fWg;G epwj; Njhypid cila ,e;j ,op gpwg;Gfs;> kjPdhtpd; khpahijf;F vt;thW chpj;jhdtHfshf KbAk; vd;Nw mtH fUjpdhH. me;j ,dg; ghFghl;bw;F rhT kzp mbf;f Ntz;Lk; vd;gNj ,iwj;J}jH (]y;) mtHfspd; nfhs;ifahf ,Ue;jJ. jhd; ve;jf; nfhs;ifia capHg;gpf;f Ntz;Lk; vd;W te;NjhNkh me;jf; nfhs;ifia> neQ;rpy; Ve;jpj; jphpe;j me;j eatQ;rfUf;Fg; ghlk; Gfl;lNt ,iwj;J}jH (]y;) mtHfspd; Kfk; rpte;jJ> mtiuAk; mtH Nghy vz;zk; nfhz;ltHfisAk; fz;bj;jhHfs;.

vq;fs; njUtpw;F kl;Lk; rhkp cyh tUtjpy;iyNa vd;why;> rpyuJ Kfk; rptf;fpd;wJ..! vjw;fhf..? ePq;fs; mRj;jkhdtHfs;> cq;fspd; tPjpapy; rhkp vt;thW cyh tUk; vd;fpwhHfs;.

gilg;gpd; kPJ ghFghL fhl;lhj nfhs;if rpwe;jjh? my;yJ gilg;gpd; mbg;gilapy;> cUtj;jpd; mbg;gilapy;> epwj;jpd; mbg;gilapy; ghFghL fhl;Lk; nfhs;if rpwe;jh? neQ;rpy; if itj;Jr; nrhy;Yq;fs;.

 

ehd;fhtJ rhl;rpak;

mjp gpd; `hjpk; ,tH ,];yhj;jpidj; jOTtjw;F Kd;G kjPdhtpw;F te;jhH. mg;nghOJ ,iwj;J}jH (]y;) mtHfisr; Rw;wp mkHe;jpUe;j mtuJ NjhoHfs;> ,iwj;J}jH (]y;) mtHfspd; mUSiuiar; nrtpkLj;j tz;zk; kpfTk; mikjpahfTk;> me;j ciuiaf; Nfl;Fk; MtYlDk; mkHe;jpUg;gijf; fhz;fpwhHfs;. mtHfspy; rpyH mg;nghOJ jhd; fhty; gzpapypUe;J jpUk;gp ,Ug;gtHfs; Nghy> MAjq;fSlDk;> NghHf; ftr mzpfSlDk; mq;Nf cl;fhHe;jpUe;jhHfs;. ,iwj;J}jH (]y;) mtHfSk;> ,d;Dk; mtHfSld; mkHe;jpUe;j mtHfsJ NjhoHfspd; me;jr; nray;ghLfSk; mjp mtHfis kpfTk; ftHe;jJ.

mg;nghOJ xU ngz;kzp mq;Nf tUif je;J> ,iwj;J}jH (]y;) mtHfsplk; jdpahfg; Ngr tpUk;Gtjhff; NfhUfpd;whH. mtsJ Nfhhpf;ifia Vw;w ,iwj;J}jH (]y;) mtHfs;> ehd; vq;Nf te;J cq;fisr; re;jpf;f Ntz;Lk; vd;gijf; $Wq;fs; vd;whHfs;. gpd;dH> rw;W mq;fpUe;J tpyfpr; nrd;W> me;jg; ngz;kzpAld; Ngrp tpl;L te;jhHfs;.

,iwj;J}jH (]y;) mtHfsJ ,e;jr; nray;ghLfis ghHj;Jf; nfhz;Nl epd;w mjP mtHfsJ kdjpy; ,];yhj;ij Vw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;w mth gpwe;jJ. fhuzk;> jdJ NjhoHfSld; Kf;fpakhd MNyhridapy; ,Ue;J nfhz;bUe;j NghJk;> xU ngz;kzpapd; Nfhhpf;ifia Vw;W> mts; ngz; vd;W cjhrpdk; nra;ahky; mtsJ Nfhhpf;ifia Vw;W> mtis kjpj;j ghq;FNk mjP mtHfis ,];yhj;ij Vw;fj; J}z;baJ.

Mdhy;> ,d;iwf;F Md;kPfk; vd;w ngahpy; mgiyg; ngz;fs; miyf;fopf;fg;gLtJk;> Mrpl; tPrpf; nfhiy nra;a Kw;gLtJk;> mUSiu toq;Ffpd;Nwhk; vd;w ngahpy; kzpf;fzf;fpy; NgRtJk;> Vd;..> mUSiu toq;Fk; ,lj;jpy; NjhoHfs; vjw;F vd;W mtHfis me;jg;Guk; tpl;Nl mfd;W Nghfr; nra;tijAk; fhz;fpNwhk;.

xUKiw ,iwj;J}jH (]y;) mtHfs; jdJ kidtpAld; Ngrpf; nfhz;bUf;fpd;whHfs;. mg;nghOJ mtHfisf; fle;J rpy NjhoHfs; nry;fpd;whHfs;. fle;J nrd;w me;j NjhoHfis mioj;j ,iwj;J}jH (]y;) mtHfs;> ,ts; vdJ kidtp..> vdJ kidtpAld; jhd; ehd; Ngrpf; nfhz;bUf;fpd;Nwd; vd;whHfs;.

,jidf; Nfl;l me;jj; NjhoHfs;..> ,iwj;J}jH (]y;) mtHfNs..! cq;fis ehq;fs; re;Njfg;gLNthkh? vd;whHfs;. mjw;F> ''ePq;fs; Rk;kh ,Ue;jhYk;> kdpjdpd; ehb ehsq;fspy; Xlf; $ba i\j;jhd; Rk;kh ,Uf;f tpl khl;lhd;"" vd;whHfs;. cq;fsplk; re;Njfj;ij Vw;gLj;jp tpLthd; vd;whHfs;.

jd; kPJ re;Njfj;jpd; rhay; $l tpOe;J tplf; $lhJ vd;W ftdkhf ele;J nfhz;l mtH Md;kPfj; jiytuh? my;yJ re;Njfk; jd;kPJ Vw;gl;L tplf; $lhJ vd;W NjhoHfis me;jg; Gwk; mfd;W Nghfr; nrhd;dtH Md;kPfj; jiytuh?

vq;Nf neQ;rpy; ifia itj;Jr; nrhy;Yq;fs;..! vJ Md;kPfk; vd;W..!

Thursday, April 16, 2009

பெயர் வைத்தல் :அர்த்தமுள்ள பெயரிடுவோம்

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே..! சாந்தியும் சமாதானமும் சத்தியத் தூதர் முஹம்மது (ஸல்) அவர்கள் மீதும், அவர்களது குடும்பத்தார்கள், தோழர்கள் மற்றும் இஸ்லாத்தை பூரணமாகப் பின்பற்றுகின்ற அனைவர் மீதும் உண்டாகட்டுமாக..!

படைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பொருளும், இன்னும் அந்தப் பொருளையும், அதன் தன்மையையும் பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு இறைவன் விதித்த ஏற்பாடாக பெயரிடும் பழக்கம் இருந்து வருகின்றது. 

திருமறைக் குர்ஆனில், 

நாம் படைக்கப்பட்ட அனைத்தின் பெயர்களையும் ஆதம் (அலை) அவர்களுக்குக் கற்றுக் கொடுத்தோம் என்று இறைவன் கூறுகின்றதைப் பார்க்க முடிகின்றது.
(இறைவன்) எல்லாப் (பொருட்களின்) பெயர்களையும் ஆதமுக்கு கற்றுக் கொடுத்தான்;. (2:31)

ஒவ்வொரு பெயருக்குப் பின்னாலும் அதற்கான அர்த்தம் பொதிந்திருக்கின்றது, இன்னும் அதனைப் பற்றியும், அதன் தன்மை பற்றியும் வேறுபடுத்தி அறிந்து கொள்வதற்கான காரணமும் அதில் பொதிந்திருக்கின்றது. இறைவன் மனித சமுதாயத்திற்கு பெயரிடும் பொழுது அதன் முதல் மனிதருக்கு ஆதம் என்றும் முழு மனித சமுதாயத்தினை இன்ஸான் என்றும் அழைக்கும்படி, மற்ற ஜீவராசிகளிலிருந்து மனிதனை வேறுபடுத்தி அறிவதற்கான முறைமையை ஏற்படுத்தித் தந்திருக்கின்றான்.

இந்த உலக வாழ்க்கையின் அலங்காரங்களான அனைத்திற்கும் அழகுப் பெயர்கள் அர்த்தத்தோடு இடப்படுகின்றன. அதன் பெயரைக் கொண்டு அவற்றின் தன்மைகள் எளிதில் விளங்கி விடுகின்றன. உலகின் சடவாதப் பொருட்களுக்கு மட்டும் இத்தனை கவனம் செலுத்தும் நாம், அதனை விடப் பன்மடங்கு உயர்வான மனிதப் படைப்புக்கு அழகிய அர்த்தமுள்ள பெயரிடுவதில் ஏன் பொடுபோக்காகச் செயல்பட வேண்டும்.

இன்னும் அழகிய பெயர்களையும், அர்த்தமுள்ள பெயர்களையும் இட்டு விட்டால் மட்டும் போதாது, அந்த பெயர்கள் தருகின்ற அர்த்தங்களுக்கு உரித்தானவராகத் தன்னுடைய குழந்தையை மாற்றுவதில் பெற்றோர்களின் பங்கு கணிசமானது.

சில பெற்றோர்கள் தங்களது குழந்தைகளுக்கு பெயரினைத் தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது, அந்தப் பகுதியில் அல்லது தாங்கள் அறிந்த வகையில் அந்தப் பெயரில் யாருமே இருந்திருக்கக் கூடாது, அப்படிப்பட்டதொரு பெயரைத் தேர்ந்தெடுத்து தனது குழந்தைக்கு வைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்றார்கள். அதற்காக ஓசைக்குக் கொடுக்கும் முக்கியத்துவம் அதன் அர்த்தத்திற்குக் கொடுக்கப்படுவதில்லை. வாயில் சொல்வதற்கும், கேட்பதற்கும் இனிமையான பெயராக இருந்தால் சரி, இன்னும் அந்தப் பெயர் புதிய பெயராகவும் இருந்தால் சரி .. என்ற வகையில் பெயரினைத் தேர்ந்தெடுக்கின்றார்கள். இதுவும் விரும்பத்தக்கதல்ல.

ஒருவருக்குப் பொருந்தாத இன்னும் கண்ணியக் குறைவான பெயர்களும் தவிர்க்கப்பட வேண்டியவைகளே..! உதாரணமாக, ஷா ஆலம் (பிரபஞ்சத்திற்கு அரசன்), ஜஹாங்கீர் (உலகத்தை வெற்றி கொண்டவர்), ஷா ஜஹான் (உலகத்தின் அரசன்).., அரசமைப்பும் அதன் சட்டங்களும் காலாவதியாகி விட்ட இந்நாளில் இது போன்ற வார்த்தைச் சித்துப் பெயர்கள் தவிர்க்கப்பட வேண்டியவைகளே.., இன்னும் இதில் இணை வைப்பும் கலந்திருக்கும் பொழுது முற்றிலும் தவிர்க்கப்பட வேண்டியவையே.

இன்னும், இணை வைத்தலைக் கொண்ட பெயர்கள் முற்றிலும் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். அரபுகளல்லாத மக்கள் தங்களுக்கு இருக்கும் குறைவான அல்லது அரபு மொழியை அறிந்திடாத குறையின் காரணமாக, இணைவைப்புச் சாயலைக் கொண்ட பெயர்களை தங்களது குழந்தைகளுக்கு வைத்து விடுகின்றார்கள். உங்களது குழந்தைகளுக்கான பெயர்களைத் தேர்வு செய்யும் பொழுது, அந்தப் பெயர்களுக்கான சரியான அர்த்தம் என்னவென்பது குறித்து முறையாகக் கற்றறிந்த உலமாக்களிடம் கேட்டதன் பின்பும், அதனை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டதன் பின்பு அந்தப் பெயரினை இட்டு அழைப்பது சாலச் சிறந்தது.

Thursday, April 9, 2009

முஸ்லிம்கள் அனைவரும் அரபுக்களா!!!?

உலகிலுள்ள முஸ்லிம்களின் ஜனத்தொகை 1.2 பில்லியனாகும். 
இந்த பூமியில் நடமாடக் கூடிய 5 நபர்களில் ஒருவர் முஸ்லிமாக இருக்கின்றார். இவர்கள் அனைவரும் பல்வேறு இனம், நாடு, மொழி, கலாச்சாரத்தைக் கொண்டவர்களாக இந்த பூமிப் பந்தில் பிலிப்பைன் முதல் நைஜீரியா வரை, மேலே உள்ள பல்வேறு வேற்றுமைகளில் தாங்கள் ஏற்றுக் கொண்ட இறைநம்பிக்கையின் அடிப்படையில் முஸ்லிம்களாக ஒருமைப்பட்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். 

முஸ்லிம்களில் அரபு நாடுகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் வெறும் 18 சதவீதமானவர்களே. மேலும், உலகின் மிகப் பெரிய முஸ்லிம் சமுதாயம் இந்தோனேசியாவில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆநெகமான முஸ்லிம்கள் கிழக்குப் பாகிஸ்தானில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். 30 சதவீத முஸ்லிம்கள் இந்தியத் துணைக்கண்டத்திலும், 20 சதவீத முஸ்லிம்கள் சஹாரா பாலைவனத்து ஆப்ரிக்கப் பகுதிகளிலும், 17 சதவீத முஸ்லிம்கள் தென்கிழக்கு ஆசியாவிலும், 18 சதவீதம் அரபுநாடுகளிலும், 10 சதவீதமானோர் சோவியத் ரஷ்யா மற்றும் சீனாவிலும் வசித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். துரக்கி, ஈரான், ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய அனைத்தும் இணைந்து 10 சதவீத முஸ்லிம்களைக் கொண்ட அரபு அல்லாத மத்திய கிழக்கு நாடுகளாகத் திகழ்கின்றன. 

மேலும், முஸ்லிம்களைச் சிறுபான்மையினராகக் கொண்டவைகளாக உலக முழவதிலும் உள்ள பல்வேறு நாடுகள் திகழ்கின்றன, அவையாவன, லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகள், ஆஸ்த்திரேலியா, ரஷ்யாவின் பல்வேறு மாகாணங்கள், அவற்றின் புதிய சுதந்திர நாடுகள், இந்தியா மற்றும் மத்திய ஆப்ரிக்கா ஆகியவைகளாகும். குறிப்பாக 6 மில்லியன் முஸ்லிம்கள் அமெரிக்காவில் வசிக்கின்றார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலே உள்ள புள்ளி விபரத்தில் மொத்த முஸ்லிம் சமுதாயாத்தில் வெறும் 18 சதவீதமானோர் தான் அரபு தேசத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்னும் பொழுது, முஸ்லிம்கள் அனைவரும்அரபுக்கள் என்பது தவறாக வாதமாகும். மேலும், இந்தோனேசியா, தைவான், கொரியா, மலேசியா ஆகிய நாடுகளில் உள்ள முஸ்லிம்கள் அனைவரும் தாங்களாக இஸ்லாம் என்னும் வாழ்க்கை நெறியை ஏற்றுக் கொண்டவர்கள் என்பதும், இதில் கொரியாவில் இன்றளவும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் முஸ்லிம்கள் அனைவரும், இரண்டாம் உலகப் போரின் பொழுது, துரக்கிய ராணுவ வீரர்களின் நேர்மையான நடைமுறைகளைக் கண்டு முஸ்லிம்களாக ஆனவர்கள் என்பதும், வரலாறு தன்னுள் பதித்து வைத்திருக்கின்ற செய்தி என்பது எத்தனை பேருக்குத் தெரியும்.


துணுக்குச் செய்தியாக, இந்தக் கொரிய முஸ்லிம்களுக்காகவே இப்பொழுது தான் குர்ஆனே மொழி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதும், இதற்குப் பொறுப்பாளராக கேரளாவைச் சேர்ந்தவர் இருக்கின்றார் என்பது இந்திய முஸ்லிம்கள் பெருமைப்படக் கூடிய அம்சமாகும்.

மேலும், ஆஸ்த்திரேலியாவில் உள்ள அப்ஹோரிஜின்ஸ் என்ற பழங்குடியினர் தங்களை முஸ்லிம்கள் என்று அழைத்துக் கொள்கின்றனர். இதற்கு அவர்கள் சொல்லும் காரணம் என்னவெனில், தாங்கள் பன்றிக் கறியைச் சாப்பிடுவதில்லை என்பதேயாகும். முஸ்லிம்கள் பன்றிக் கறி சாப்பிடுவதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 

முஸ்லிம்கள் எல்லோரும் அரபுக்கள் என்றால், இந்த ஆஸ்திரேலியப் பழங்குடிகள் யார்?! என்பதும், இவர்கள் எந்த அடக்குமறையின் கீழ் இஸ்லாத்தைத் தழுவினார்கள் என்பதையும் ஆராய வேண்டியது நம்முடைய கடமையுமாகும். 

ஏனெனில் இந்தியத் துணைக்கண்டத்தைத் தாண்டி எந்த முஸ்லிம் படையும், எந்த அரபுப் படையும் செல்லவில்லை என்பதும், பல்வேறு நாடுகளுக்கு அரபுக்கள் வியாபாரிகளாகத் தான் சென்று வந்தார்கள் என்பதும், அவர்களது நேர்மை, நாணயம், ஒழுக்கம் ஆகியவற்றைக் கண்டு, இன்று முஸ்லிம்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்களின் முன்னோர்கள் இஸ்லாத்தைத் தழுவியதன் காரணமாகத் தான், உலக முழவதும் முஸ்லிம்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதும் தான் வரலாற்று உண்மையுமாகும்.